تاریخ : سه شنبه, ۱ تیر , ۱۴۰۰ 13 ذو القعدة 1442 Tuesday, 22 June , 2021
0

انتخابات شورای شهرِ ۱۴۰۰، چالش ها و چشم اندازهای آتی شهر ما؛(بخش اول)

  • کد خبر : 3498
  • 17 اردیبهشت 1400 - 4:40
انتخابات شورای شهرِ ۱۴۰۰، چالش ها و چشم اندازهای آتی شهر ما؛(بخش اول)

ابوالفضل قندچی

کاشان آنلاین : پیش از آغاز این نوشتار، طرح دو سوال خالی از لطف نیست ؛

۱-عملكرد شـوراها در مـديريت شـهري کاشان از نگاه شهروندان چگونه است؟

۲-اعضاء شورای شهر تا چه اندازه در نمایندگی منافع مردم در توسعه شهر موفق عمل کرده اند؟

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به عنوان ميثاق ملي، مهـم تـرين دستاورد و سند ماندگار انقلاب اسلامي است كه با پـشتوانه رأي و نظريـه اكثريت مردم ايران، مشروعيت و اعتبار خود را به دسـت آورده اسـت.

در همين راستا، هر گونه اقدام، تصميم و عمل مجموعه اركان نظام، منبعـث از تجويزها و صلاحيت هايي است كه قانون اساسي براي آنها قائل شـده و يا در گستره قوانين عادي كه مغاير با قانون اساسـي نباشـد بـه رسـميت شناخته شده است. بحث شوراها نيز از پيـشینه اي فراتـر از دوران قبـل و پس از انقلاب اسلامي برخوردار است و از مقولات نو پديـد دوران معاصـر نيست، بلكه پديده شوراها در آيين و شـريعت اسـلام از سـابقه اي حـدود۱۴۰۰ ساله برخوردار است و شارع مقدس اسـلام در قـرآن كـريم بـر آن تأكيـد و تـصريح نمـوده اسـت و در آيـات «و امـرهم شـوراي بيـنهم» و «شاورهم في الامر » به صراحت و روشني از آن ياد شده است.

با وجود اين در جوامع اسلامي كمتر اين اصل ارزشمند مـورد توجـه، اهتمـام و عمـل فرمانروايان و حاكمان قرار گرفته است و غالباً حاكمان از بهره گيري خـرد جمعــي و عقــول اكثريــت افــراد جامعــه در اداره امــور و عرصــه هــاي تصميم گيري و تصميم سازي گريزان و يـا غافـل بـوده انـد و علـي الاصـول فضيلتي براي مردم قائل نبـوده انـد تـا بخواهنـد نظـر آنـان را در تـصميم گيـري هـا دخالـت دهنـد. اگـر هـم بعـضاً بـه مـشورت اهتمـام مي ورزيده اند بيشتر در سـطح ضـرورت و احـساس نيـاز در يـك زمـان و شرايط خاص بوده كه رأي و نظر مردم مورد توجه قرار مي گرفته است.

در صورتي كه كلام حضرت حق در قرآن كريم به پيامبر عظيم الـشأن اسـلام نه تنها وجهي تشريفاتي و زينتي نداشته بلكه بـه نظـر مـي رسـد امـر بـه عملياتي كردن پديده شورا و مشورت واقعي با مردم مد نظر شارع اسـلام بوده است؛ چرا كه اگر چنين نمي بود هرگز خداوند در قـرآن نمـي فرمـود كه ” ان االله لايغيروا ما بقوم حتي يغيروا ما بانفسهم ” به درستي كه هيچ قوم و ملتي تغيير نمي كند مگر اينكه خـود اراده كـرده و شـرايط خـود و جامعه خود را تغيير دهند. فلذا تحقق تحول و تغيير وضـعيت و شـرايط مردمـان يك جامعه بدون اين كه در رقم زدن سرنوشت خود، كشور، تصميم گيري ها و تصميم سازي ها، مشاركت يابند امـري نزديـك بـه محـال، غيـرممكن و نشدني بوده و هست.

سازمان ملل متحد، براي ارتقاي مـدیریت شـهري ارتقـاي مـردم سـالاري و تحقـق اهـداف، بـر پـاره ای از موضوعها و يا اولویتها تاکید دارد که عبارتند از:

۱-بازنگري در جایگاه و کارکردهاي دولت؛

۲-تلاش برای تعیین راهبردهاي شهر با مشارکت نهادها و شهروندان؛

۳-شفافیت کارکرد مالی در تمام سطوح؛

۴-جریان آزاد اطلاعات، به عنوان لازمه شفافیت و مشارکت؛

۵-تأکید بر جایگاه رهبری مديریت شهري؛

۶-وجود ضابطه ي اخلاق برای رفتار مدیریت شهري

متخصصین علوم مدیریت، بورژا و کاستلز پنج چالش فراروي مدیریت شهري را به شرح زیر بیان می دارند:

۱-ایجاد بنیه اقتصادي براي شهر

۲-ایجاد زیر ساختهاي شهر

۳-بهبود کیفیت زندگی

۴-تضمین یکپارچگی اجتماعی

۵-تأمین و تضمین حکمروایی شهري

تغییرات سریع و نامطمئن در محیط اقتصادی شهرها و ناکارآمدی طرح های توسعه شهری از یک سو و نارضایتی بسیاری از ساکنان کلان شهرها از کیفیت زندگی در این مراکز به دلایلی مانند: گرانی مسکن، ترافیک سنگین،آلودگی محیط زیست، نارسایی خدمات شهری، ناعادلانه بودن توزیع درآمدها، افزایش اسکان غیر رسمی و به تبع آن افزایش ناهنجاری های اجتماعی از سوی دیگر، ضمن تشدید فرایند توسعه ناپایدار،انتظارات و مسئولیت های جدیدی را برای مدیران شهری به وجود آورده است. این در حالی است که مدیریت کلان شهرها به دلیل گستردگی و پیچیدگی مجموعه مراکز زیست و فعالیت منطقه کلان شهری و تداخل مسئولیت ها در فرایند مدیریت، برنامه ریزی و اجرا با مشکلات متعددی مواجه هستند.

امروزه بسیاری از متفکران لازمه تبدیل مشارکت توده ای به مشارکت فعال و سازمان یافته را در تأسیس احزاب به معنای واقعی کلمه می دانند و آن را مرحله تکمیلی از مراحل انقلاب اسلامی به شمار می‌آورند که چنین امری در جهت تضمین تداوم و تعادل نظام ضروری است. اکنون که کشور در فرایند فراز و نشیب های نوسازی، توسعه و بحران های آن قرار دارد تقاضای مشارکت سیاسی نیز رو به افزایش است و بدیهی ست که شاخصه اصلی توسعه سیاسی به مشارکت سیاسی می باشد.

مشارکتی که خود برخوردار از ابزارهای کارآمد و سازمان های نهادمند باشد. نگاهی اجمالی به نظام سیاسی کشورمان بیان گر این نکته می باشد که احزاب به معنای حقیقی کلمه شکل نگرفته اند بلکه گروه های سیاسی به نام حزب در ایام انتخابات موقتاً فعالیت کرده و بعد از آن هیچ رابطه دقیق و تعریف شده ای میان نمایندگان حزبی و خود حزب وجود ندارد، بنابراین اگر آسیب ها و موانع تحزب برطرف شده و حزب به معنی صحیح کلمه شکل بگیرد تأثیر به سزائی در کاهش خطاهای انتخاباتی داشته و مسیر توسعه سیاسی را هموارتر خواهد نمود.

با توجه به بافتار جغرافیای سیاسی کاشان، آیا مراجع فکری سیاسی و معنوی توانستند، الگوهای ساختاری سازنده ای را برای شورای شهر طی ۲۰ سال گذشته ایجاد و به طور کارآمد در بخش های مختلف پیاده­سازی نمایند؟

آیا سنت ها و قومیت ها در انتخابات شورای اسلامی شهر، توانست طی پنج دوره کار شورای شهر، منجر به اصلاح الگوهای ساختاری اداره و مدیریت شهری شود؟

گروه های راست و چپ در ساحت سیاسی شهر کاشان تا چه اندازه توانسته اند، حکم رانی خوب شهری و توسعه متوازن کاشان را با وابستگی اعضای شورای شهر به خود، برنامه پذیر و تحقق پذیر نمایند؟

آیا نقش گروه ها و جریانهای سیاسی در انتخابات شورای اسلامی کاشان در پیاده سازی حکمرانی خوب شهری، مطلوب ارزیابی می کنید؟ آیا عملکرد و کارکرد جریان های سیاسی در انتخابات شورای شهر توانسته است موجبات کار شایسته، برای تحقق نمایندگی منافع مردم شهر کاشان را رقم بزند و یا اغلب حول منافع جناحی بوده است؟

گروه های راست و چپ در ساحت سیاسی شهر، تا چه اندازه در روانه کردن اعضاء شورای شهر در ادوار مختلف توانسته اند در ایجاد بنیه اقتصادي براي شهر، ایجاد زیرساخت هاي شهر، بهبود کیفیت زندگی، تضمین یکپارچگی اجتماعی، تأمین و تضمین حکم روایی شهري، نمایندگی خوبی را برای تامین منافع مردم باشند؟

شهر به عنـوان كليتـي يكپارچـه و بـه هـم پيوسـته و متشكل و مقتدر به اداره نيـاز دارد و ايـن سـازمان، مانند هر سازمان ديگر، نيازمند مديريت اسـت كـه در نتيجه بحـث مـديريت شـهري و اداره مطلـوب شـهر مطرح مي گردد. مديريت شهري را ميتوان شاخه هاي نسبتا جديـد علـم مـديريت دانسـت. كـه اگـر شـهر همچون يك سازمان در نظر گرفتـه شـود لازم اسـت كه در راس آن عنصري بـراي برنامـه ريـزي آينـده  اداره امور كنـوني قرار گيـرد.

لینک کوتاه : https://kashanonline.com/?p=3498

برچسب ها

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.