تاریخ : سه شنبه, ۱ تیر , ۱۴۰۰ 13 ذو القعدة 1442 Tuesday, 22 June , 2021
0

انتخابات شورای شهرِ ۱۴۰۰، چالش ها و چشم اندازهای آتی شهر ما؛(بخش دوم)

  • کد خبر : 3506
  • 20 اردیبهشت 1400 - 0:07
انتخابات شورای شهرِ ۱۴۰۰، چالش ها و چشم اندازهای آتی شهر ما؛(بخش دوم)

ابوالفضل قندچی

کاشان آنلاین، شهر به عنـوان كليتـي يكپارچـه و بـه هـم پيوسـته و متشكل و مقتدر به اداره نيـاز دارد و ايـن سـازمان، مانند هر سازمان ديگر، نيازمند مديريت اسـت كـه در نتيجه بحـث مـديريت شـهري و اداره مطلـوب شـهر مطرح مي گردد. مديريت شهري را ميتوان شاخه هاي نسبتا جديـد علـم مـديريت دانسـت. كـه اگـر شـهر همچون يك سازمان در نظر گرفتـه شـود لازم اسـت كه در راس آن عنصري بـراي برنامـه ريـزي آينـده اداره امور كنـوني قرار گيـرد.

ايـن عنصـر را مـي تـوان مديريت شهر ناميد. مـديريت شـهر بايـد بـراي شـهر برنامه ريزي كند و حتي براي انجام بهتر امور، انگيـزه لازم را در ســـازمان و شـــهروندان ايجـــاد نمايـــد. مــديريت شــهري بــه عبــارتي يك سازمان گسترده متشكل از تمام عناصر و اجـزاي رسمي و غيررسمي ذيربط و مـؤثر در ابعـاد مختلـف اجتماعي، اقتصادي و كالبدي حيـات شـهر بـا هـدف اداره، هدايت، كنترل و توسـعه همـه جانبـه و پايـدار شهر مربوطه است كه از بخش ها و نهادهاي مختلفـي تشكيل مي شود. يكي از مهم تـرين اركـان ايـن نظـام، شوراهاي شهر است كه نهادي كاملاً مردمي محسـوب شده و عهده دار بحث، بررسي و تصميم گيري درباره مسائل روزمـره و امـور مـردم هسـتند.

مطـابق قـانون اساسي و قانون مصوب شوراهاي اسلامي مورخ يكـم خرداد ۱۳۷۵وظيفه اصلي مديريت شهري بـر عهـده شوراهاي اسلامي شهر، كه نمايندگانش از طرف مردم انتخاب شده اند، گذاشته شده است.

بدين منظور هدف اصلي تشكيل شوراي اسلامي شهر پيشبرد سريع برنامه هاي توسعه شهري از طريـق همكاري و مشاركت مردم است، بـه همـين خـاطر در ايران شوراها به عنوان يكـي از نهادهـاي نظـارتي بـر عملكرد بخش عمومي، فلسفه وجودي پيـدا مـي كنـد.

شوراهاي اسلامي شهر بـه عنوان هدايت كننده اصلي فعاليت هـاي شـهري بـراي تحقـق مــديريت واحـد شـهري تعريــف مـي شــوند اما شوراهاي شهر در شهرها بـه دلايلي در زمينه مديريت شهري توفيق زيادي نداشـته اند كه دلايل عدم توفيق شوراهاي اسلامي در شـهرها به عدم وجود سـاز و كارهـاي حقـوقي و قـانوني در تحقـق شـوراها در كشـور، روشـن نبـودن وضـعيت شوراها در ساختار رسـمي كشـور، فقـدان پشـتوانه و منابع مالي براي شوراها، فقدان نيروهاي متخصص در امــور شــهري در شــوراهاي اســلامي و… از جملــه ديگر مواردي است كه عملاً مسير تضعيف شـوراها را هموار كرده است.

يكي از فاكتورهاي اساسي بـراي اجـراي برنامـه و هـا رسيدن به توسـعه پايـدار حكم‌روايـي خـوب و نـوع مديريت بايد مورد توجه باشد تا بتوان برنامه ريزي از بالا بـه پـايين را معكـوس كـرد و مـردم را در تعيـين سرنوشت خود سهيم كرده و از پيچيـدن نسـخه هـاي مشترك اجتناب نمـود. بنـابراين بـا آنكـه شـهر کاشان چندين دوره ي شوراهاي اسلامي شهر را تجربه كرده آیا اين نهاد توانسته است در حـوزه مـديريت شـهر موفق شود و باعث توسعه و پيشـرفت همه جانبه و متوازن در مناطق و نواحی مختلف شـهر گردد؟

 بـه همين دليل ضرورت مطالعه و بررسي عملكرد دوره های ۲۰ ساله شـوراها در مـديريت شـهري کاشان از نگاه شهروندان، حیاتی است.

مديريت شهر به عنوان يك رويكرد نوين در حل معضلات و مشكلات بوجود آمده در جامعـه نقـش مهمـي بـه عنوان يك حكومت محلي در عرصه زندگي شهري ايفا مي نمايد. شوراهاي شهر به عنوان يك عنصر از مديريت شهري در اداره شهرها در سطح محلي نقش مهمي بر عهده گرفته است. تشكيل شوراهاي اسـلامي شـهرها، مـي تواند نقطه عطفي براي مديريت مشاركتي در ايران باشد. هدف اصلي این متن بررسي و تحليل عملكردهـاي شوراهاي اسلامي در مديريت شهر کاشان و نيز رابطه خويشاوندي يا طايفه اي در رأي آوري كانديـداها و ميـزان مشاركت گيري از شهروندان است. جامعه‌ي مورد نظر را كليه‌ي ساكنان شهر کاشان تشكيل مي دهند.

تاکنون ارزیابی از درصد پاسخ گويان عملكرد شوراها در مديريت شهر به عمل نیامده است در حالی که می تواند از طیف خيلي ضعيف عملكرد شورا در مديريت شهر تا خيلـي خـوب توصـيف گردد و بیان گر پویایی ها و تحولات شورای شهر در دهه ۱۴۰۰، چالش ها و چشم اندازهای آتی شهرمان کاشان باشد.

در همین راستا شهروندان رابطه قومیتی و یا خويشاوندي را در قبول شدن كانديداهاي شوراها را چگونه استنباط و استدلال می کنند؟

همچنين در زمينه مشاركت گيري شهروندان، ميزان مشاركت چگونه است و آیا نتایج ارزیابی ها بیانگر عملکرد توسعه بخشی شورای شهر کاشان بوده است؟

و چه سنجشی از مهمترين معيارها، در انتخاب شوراها از نظر شهروندان، وجود دارد؟

رابطه “خويشاوندي يا طايفه اي ” تا چه حد مي تواند باعث قبول شدن كانديداها در انتخابات شوراي شهر شود؟

تحصيلات، تجربه و كارآمدي تا چه حد مي تواند در قبول شدن كانديداهاي شوراي شهر مؤثر واقع شود؟

شاخص هاي مشاركت دهي شهروندان در مديريت شهري، کدامند؟

سطح و ميزان استفاده شورا از نظر شهروندان در مديريت بهتر شهر، چگونه است؟

ميزان استفاده و بهره مندي اعضاي شورا از افراد مطلع و متخصص در مسائل شهري، مورد قبول افکار عمومی قرار داشته و دارد؟

ميزان جلسات عمومي شورا با مردم، چگونه ارزیابی می شود؟

همچنین شـاخص هـاي سـنجش عملكـرد شـورا در مديريت شهري از نظر شهروندان، به شرح ذیل است:

۱-شورای شهر کاشان در ادوار مختلف تا چه حد توانسته است، نگرش خود را از طرح هاي کالبد – محور و ارائه آمار صرف مبنی تخصیص اعتبار میلیاردی به پروژه های عمران و ساخت، گامی فراتر بگذارد و به طرح هاي اجتماع – محـور شـهري و پایـدار برنامـه زیر ها ي توسعه شهري، تغییر رویکرد و نگرش بدهد؟

۲-اعضای شورای شهر کاشان در ادوار مختلف توانسته¬اند، برای اداره بهتر جامعه و رشد و پویایی آن، درک درست از تعامل و مرز بین حکمرانی خوب شهری و سنت ها، داشته باشند؟

۳-آیا اعضای شورای شهر کاشان،توانسته اند در کاهش بی¬ثباتی سیاسی و تقویت همبستگی در دورن شورای شهر برای پیشبرد برنامه های توسعه بخشی شهر، گام بلندی بردارند؟

۴-آیا اعضای شورای شهر کاشان، در تعامل دو سویه و متقابل همه کنش گران جامعه در اداره امور شهر، از مطلوبیت عملکردی حرفه ای و اخلاقی برخوردار بوده اند؟

شورای شهر کاشان در ادوار مختلف تا چه حد توانسته است، یکپارچه‌گی مدیریت شهري به معناي یکپارچه سازي برنامه ریزي شهري، یکپارچه سازي تأمین زیرساخت ها و یکپارچه سازي نهادي و سازمانی را برای تحقق رضایت و مشارکت شهروندان محقق نماید؟

۵-شورای شهر کاشان در ادوار مختلف تا چه حد توانسته است،در زمينه معیارهای سنجش کیفیت زندگی شهری: امنیت، سلامت، حقوق بشر ، آسایش و رفاه اجتماعی، مقولاتی همچون آزادی، عدالت اجتماعی، تعادل زیست محیطی، رشد اقتصادی و مردم سالاری ( دموکراسی) ابزار ضروری نیل به ویژگی های کیفیت شهری را فراهم و در حقیقت بستر ساز آن باشند؟

۶-شورای شهر کاشان در ادوار مختلف تا چه حد توانسته است، اهداف مشارکت شهروندان را حول پنج دسته زیر ارزیابی و برنامه های عملیاتی و اجرایی را به اجرا گذارد؟

سنجش دیدگاهها: اطلاع از دیدگاهها و نظر شهروندان راجع به مسائل جامعه و راه حل هاي آن.

انگیزش: ایجاد انگیزه در شهروندان براي تفکر در مورد مسائل جامعه و راه حل براي آنها .

پذیرش و ا یجاد مشروعیت عامه: ایجاد پذیرش در جامعه نسبت به خـط مشـی هـا و توجـه بـه فـرم هـاي جامعه در خط مشی گذاری ها.

کشف و شناخت مسائل عمومی : جهت یافتن مسائل و مشکلات شهروندان

شورای شهر کاشان در ادوار مختلف تا چه حد توانسته است، شاخصهای حکمرانی خوب، مشتمل بر موارد زیر را برآورده و تحقق ببخشد؟

شورای شهر کاشان در ادوار مختلف تا چه حد توانسته است، در زمينه آسايش و زيبايي شهر تأثير گذار باشد؟

شورای شهر کاشان در ادوار مختلف تا چه حد توانسته است، نيازها و نارسائي هاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي شهر را برطرف كند؟

شورای شهر کاشان در ادوار مختلف تا چه حد توانسته است، بر ساخت و سازهاي عمراني شهر نظارت داشته باشد؟

شورای شهر کاشان در ادوار مختلف تا چه حد توانسته است، خواسته ي شهروندان را برآورده نمايد؟

شورای شهر کاشان در ادوار مختلف تا چه حد توانسته است، در رسيدگي به خواسته و نيازهاي شما پاسخ گو بوده است؟

شورای شهر کاشان در ادوار مختلف تا چه حد توانسته است، بر سد معبر شدن در پياده روها نظارت داشته باشد؟

شورای شهر کاشان در ادوار مختلف تا چه حد توانسته است، در زمينه آموزش و ارتقاي ها آگاهي شهروندان براي ملاك قرار دادن اصول و ارزش ي علمي، تجربي و اخلاقي در انتخاب اعضاي شوراها مؤثر واقع شود؟

شورای شهر کاشان در ادوار مختلف تا چه حد توانسته است، در پيشبرد برنامه ي اجتماعي، اقتصادي، عمراني و رفاهي شهر مؤثر باشد؟

شورای شهر کاشان در ادوار مختلف تا چه حد توانسته است، در زمينه سرمايه گذاري و درآمدزايي براي شهر موفق باشد؟

تأثيرگذاري شوراي شهر در ايجاد محيط سالم، شهر سالم براي زندگي مردم و نزديك شدن به استانداردهاي شهري تا چه حد بوده؟

ميزان هماهنگي شوراها با ديگر سازمانهاي شهري درچه حدي است؟

شورای شهر کاشان در ادوار مختلف تا چه حد توانسته است، مفهوم شهروندي را به شهروندان ياد دهد؟

شورای شهر کاشان در ادوار مختلف تا چه حد توانسته است، در زمينه نظافت و بهداشت شهر نظارت داشته باشد؟

شهرداران منتخب شورا تا حد توانسته اند در زمينه ي مديريت شهر موفق باشند؟

شورای شهر کاشان در ادوار مختلف تا چه حد توانسته است، در زمينه ي توسعه و بهبود حمل و نقل شهري مؤثر باشد؟

شورای شهر کاشان در ادوار مختلف تا چه حد توانسته است، بطور شفاف در زمينه ي انعکاس مصوبات، لوایح با مردم خود اشتراک گذاری نماید؟

شورای شهر کاشان در ادوار مختلف تا چه حد توانسته است، لوایح و مصوبات خود را از طریق سامانه وب سایت، در اختیار افکار عمومی قرار دهد؟ و آیا از شفافیت برخوردار بوده است؟

شورای شهر کاشان در ادوار مختلف تا چه حد توانسته است، کمیته حسابرسـی شوراي اسلامی کاشان را فعال نماید؟ و در خصـوص اصلاح مبـالغ قراردادهاي پیمانکاری ذی صلاح، شفافیت و پاسخگویی داشته باشد؟

شورای شهر کاشان در ادوار مختلف تا چه حد توانسته است، در لوایح مربوط به شهر شهرداري کاشان مبنی بر صدور مجوز لحاظ دستمزد کارگران به میزان تعیین شـده و افزایش هزینه هاي جانبی به میزان و اعمال آن در سـقف قرارداد پیمان‌کاران برنده شـده در مناقصات در قالب اعتبارات بودجه پیشـنهادي، شفاف سازی داشته باشد؟

شورای شهر کاشان آیا توانسته تغییرات هزینه هـاي جـانبی منوط به هزینه هـاي دیگر پرداختی کـارگران و در چارچوب اعتبارات مصوب بودجه سال و پیش بینی در متمم بودجه و قرارداد هیـأت عـالی نظـارت و دفترچه فهرست بهـاء حفـظ و نگهـداري و توسعه فضاي سبز باشد به تصویب برساند؟

شورای شهر کاشان در ادوار مختلف تا چه حد توانسته است، از ظرفیت سازمان های مردم نهاد در اداره امور زیست محیطی، اقتصادی، صنعتی، فرهنگی و اجتماعی شهر، استفاده کند؟

شورای شهر کاشان در ادوار مختلف تا چه حد توانسته است، در طرح ریزی، ایجاد، ساخت و نگهداری ” ارتباط بین شهروندي مدیریت یکپارچه ” موفقیت کسب نماید؟

شورای شهر کاشان در ادوار مختلف تا چه حد توانسته است، سطحی از مطلوبيت كارآمدي اعضاي خود از نظر شهروندان، را مورد ارزیابی قرار دهد؟ به عنوان یک شهروند، مطلوبیت کارآمدی اعضای شورای شهر کاشان چگونه بوده است؟ ( مطلوب یا نامطلوب )

پاسخگو بودن اعضای شورای شهر در خصوص تصمیمات شان در مقابل شهروندان، مطلوب بوده است یا نامطلوب؟

رضایت مندی شهروندان از نحوه برخورد اعضای شورای شهر، مطلوب بوده است؟

آیا اعضای شورا نسبت به وعده های داده شده پاسخ گو بوده اند؟

اعضای شورا تا چه اندازه از شفافیت برای آگاهی شهروندان از مفاد برنامه ها و تصمیمات شورای شهر، برخوردار هستند؟

شفافیت در آگاهی شهروندان از زمان تشکیل جلسات شورای شهر، مطلوب است؟

شفاف سازی سیاست های درآمدی و هزینه مدیریت شهری، مطلوب است؟

میزان استفاده اعضای شورای شهر از اختیارات خود به نفع نزدیکان، بستگان، قومیت گرایی مطلوب است یا نامطلوب؟

میزان کاغذبازی و تشریفات اداری بعد از روی کار آمدن شورای شهر، مطلوبیت داشته یا نامطلوب بوده است؟

اعضای شورای شهر تا چه میزان توانسه اند از منابع در دسترس خود جهت بهبود و توسعه زندگی شهروندان در تمام مناطق و نواحی، به شکل متوازن و با برابری، استفاده کنند؟ آیا برای همه مناطق و نواحی، مطلوب و اثر بخشی داشته است؟

از اساسی ترین نیازهای جوامع بشری،حکم رانی است که حاوی مضامین پایه ای و مولفه های ( قانونمندی، مشارکت، مسئولیت پذیری، پاسخگویی، شفافیت، اثربخشی و کارایی ) است. تبدیل ( طرح ریزی و پیاده سازی ) مضامین پایه ای مرجعیت حکم رانی خوب شهری، مستلزم داشتن اهداف قابل برنامه ریزی اجرایی و ارزیابی ها برای کسب موفقیت در جهت نیل به توسعه شهری می باشد.

با توجه به ساختار مـديريت شـهري در كشـور مـا و تعداد مديريت ها در سطح شهر، مـي تـوان گفـت كـه شوراها و شهرداري هـا تنهـا بخشـي از ايـن سـاختار پراكنده را در اختيار دارند و در اين ميان شـوراها بـه عنوان نهـادي كـه مشـروعيت و مقبوليـت خـود را از مردم مـي گيرنـد، مـي تواننـد نقـش مهمـي در ايجـاد همــاهنگي و يك پــارچه گي مــديريت شــهري بر عهــده بگيرند.

آیا شوراي شهر آنچنان كه بايد توانسته انـد در مـديريت شـهري موفـق باشـند؟ در عرصه‌ی عمل فراز و می توان،عملكرد شوراي شهر را در آیینه مديريت شـهر مـورد سنجش قرار داد.

با توجه به تحولات اساسی که در زندگی شهروندان به وقوع پیوسته، علی القاعده مطالبات و نیازهای شهروندان نیز متعدد و گوناگون خواهد بود و دولت محلی با شکل سنتی خود نمی تواند پاسخ گوی نیازهای فعلی شهروندان باشد.

آیا اعضای شورای شهر کاشان، توانسته اند،الگوهای نوین و آزموده شده ای از همه ظرفیت های جامعه برای تقویت پاسخ گویی، شفافیت، مشارکت و قانون مندی استفاده نمایند؟

آیا اعضای شورای شهر کاشان توانسته اند برای ارائه خدمات عمومی بهتر، ترکیب جدیدی از همکاری سه بخش دولتی، نهادهای مدنی و بخش خصوصی را بوجود آورند؟

پيشنهادها:

با توجـه بـه اهميـت شـوراها و جايگـاه آن در نظـام مديريتي كشور مردمي، راهكارهايی به شرح شهر ذيل مستفاد مي شوند:

بهتر است شهروندان براي انتخاب كانديدهاي شوراها به تجربه، تخصص، تعهد و … توجه كنند

توجه شوراها به توانمندي ها و امكانات شهر

توجه شورا به رسانه های محلی به جهت ارتقاء سطح شفافیت و سطح تعامل با اصحاب قلم و رسانه

برگزاري جلسات عمومي شوراها و شهرداري شهر جهت افزايش مشاركت شهروندان

اعضاي شوراها به جاي منفعت شخصي به فكر منفعت عمومي شهر باشند

پرهيز از فعاليت و اقداماتي كه موجب بدبين شدن مردم در شورا مي شود

نظارت بيشتر شوراها بر تمام سازمان هاي شهري و خودداری از نگاه صرف آنها به شهرداري

.. و سوال آخر:

انتخابات شورای شهر، موضوعی تکنیکی_مهندسی است یا اراده جمعی مردمی_ملی و شهروندی برای تغییر و تحول ساختاری و محتوایی در جهت توسعه بخشی شهر؟

و آخرین پیشنهاد:

در حال حاضر موضوع شهروندي و حقوق شهروندي از مهم ترین مباحث عرصه هاي اجتماعی و سیاسی دربین جوامع است، بطورکلی امروزه حقوق شهروندي جزء لاینفک جامعه ي مدنی مبناي تشکیل آن به شمار می رود، چراکه امکان مشارکت داوطلبانه ي همه افراد را درتمامی عرصه هاي اجتماعی فراهم می سازد.

لذا مردم و شهروندان به عنوان صاحبان اراده و نیروهای اجتماعی در تغییر و تحول ملی_شهری به منظور توسعه ساختاری و محتوایی شورای شهر، جایگاه حقیقی خود را بیابند و هوشمندانه احیاگر و مدافع واقعی حقوق اساسی ملی_شهروندی برای سازندگی، رشد و اعتلاء کهن شهر کاشان بزرگ باشند.

مطالبه اکثر کاشانی های اصیل این است که نمایندگان مردمی، اصیل با خاستگاه کاشانی سکاندار و هادی شورای اسلامی و مجلس شهر شوند.

انسانی که می خواهد در ” جهان تعامل “، ” طوفان تحول ” بپا کند،باید هرگونه ” تغییر مفید ” و ” تاثیر مدید “را پیش از هر ” دگر اندیش ” از ” خویش ” بیاغازد.

کسی که خود ” اسیر تحجر ” است و دنیا را به ” اکسیر تفکر ” فرا می خواند، ” آب در هاون می کوبد ” و بر ” آفتاب از روزن برمی آشوبد”!

آن که با ” تاخیر در خیر ” تنها ” تغییر را برای غیر ” می خواهد، می تواند ” خروشان بنشیند ” و ” طوفان بیافریند “، ولی نه در ” جهان شکوفایی ” بلکه در ” فنجان چایی “! هر پگاه نو با یک نگاه نو ..

لینک کوتاه : https://kashanonline.com/?p=3506

برچسب ها

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.